top of page

העדפה בצמתים

פיתוח בלעדי להשפעה של העדפה ברמזורים על תפעול הרכבת

רכבת קלה פוגשת בדרכה בעיר הרבה צמתים ורמזורים, כאשר במרבית הצמתים ניתנת העדפה לרק"ל.

בעולם ידוע ומקובל לבצע מיקרו-סימולציה בצמתים, אך בראייה בלעדית להשפעה על המכוניות.

ומה עם ההשפעה על הרכבות הקלות? לא קיימת על הגלובוס תוכנת מיקרו-סימולציה המבצעת זאת.

שינסנו את גלגלי מוחנו בחברת Int.Trans  ופיתחנו מודל ייחודי לבחינת השפעת העדפה בצמתים (צמתי כביש- מסילה) על תנועת הרכבות.

Screenshot_2.jpg

באמצעות תוכנת סימולציה ייעודית לרכבות Railsys  ופיתוח בלעדי של החברה, ניתן להגדיר את מידת ההעדפה בצומת. קרי:

  • ​מהו אחוז הרכבות אשר יתעכבו בכל צומת?

  • מהו טווח הזמן שרכבת תתעכב כחלק מזמן המחזור בצומת?

  • מהו העיכוב שנגרם לרכבת שנייה המגיעה לצומת מהכיוון השני במהלך זמן המחזור?

  • כיצד משפיע עיכוב של רכבת (ראשונה או שנייה בזמן המחזור) על רכבות אחרות?

המודל המעשי שפותח מאפשר להריץ מאות סימולציות, בהסתברויות עיכוב שונות. בכך אנו מדמים

בצורה מיטבית את המציאות התפעולית וניתן להגיע  למשמעויות רבות על התפעול כגון:

  • זמן הנסיעה הממוצע, השונות בזמני הנסיעה ( בעקבות העדפות חלקיות בצמתים)

  • היתכנות תדירות הרכבות – האם ניתן להפעיל את התדירות המתוכננת?

  • איחור משני ("מתגלגל") לרכבות העוקבות

  • תוספת נייד

  • תפוסת מסילות בתחנות הקצה

  • ועוד..

 

בנוסף לכך הבחינה כוללת העדפה לרכבת ראשונה בהגיעה לצומת והעדפה לרכבת השנייה (מהכיוון השני) בהגיעה לצומת באותו זמן המחזור.

להלן דוגמה מתוך תוכנת סימולציית הרכבות,  מפת רכבות המציגה את זמן הנסיעה המתוכנן עם העדפה מלאה בצמתים (קו רציף) וזמן הנסיעה בהינתן העדפה חלקית בצמתים (קו מקווקו).

ה- Actual train צוברת תוספת זמן בכל צומת שהיא עוברת בה ללא העדפה מלאה.

Screenshot_1.jpg

כמו כן ניתן לבצע ניתוח סטטיסטי לכל התוצאות באמצעות כלי ייעודי של תוכנת הסימולציה ולהציג זאת באמצעות גרפים שונים, כדוגמא: ממוצע האיחורים, מספר הרכבות המאחרות, איחור ממוצע "מתגלגל" על הרכבת העוקבת ועוד.

להלן דוגמא לממוצע האיחורים בכל צומת:

Screenshot_3.jpg

המסקנות העולות מתוך ניתוח מהסוג הזה, הינן רבות השפעה על התוכנית התפעולית על כלל היבטיה.

ישנה חשיבות לבצע בחינת ההעדפה בצמתים כבר בשלביו המוקדמים של הפרויקט כדי לבחון היתכנות תפעולית ויישומה של התדירות הנדרשת.  

להלן סרטון מתוך תוכנת הסימולציה אשר ממחיש את צבירת האיחורים בכל צומת -

ניתן לראות כי -

באיחור קל - הרכבת מסומנת בצהוב

באיחור בינוני - הרכבת מסומנת בכתום

באיחור ארוך - הרכבת מסומנת באדום

Screenshot_4.jpg
bottom of page