top of page

אפיון תשתיות, איתות ומערכות בקרה ושליטה

תשתית המסילות, מפלגים, תחנות, רציפים ומערכת האיתות אמורות לתמוך ולאפשר את תפעול כלל המערכת הרכבתית בצורה יעילה ובטוחה.

לאחר שתוכננה והוגדרה התוכנית התפעולית, קווי השירות ותדירות הרכבות,
ניתן לאפיין את התשתית:​

Underground

איך מאפיינים?

Underground
 • כמות מסילות ראשיות

 • חיבור בין קווים ראשיים באותו מפלס (צומת מסילתית), או במפלס נפרד (מחלף מסילתי). החלטה בעלת השלכות מרחיקות לכת על שטח נדרש ועלויות.

 • כמות ומיקום של תחנות תפעוליות לשם מפגש רכבות, עקיפת רכבת איטית

 • כמות מסילות ורציפים בתחנה

 • אורך מסילות ורציפים

 • כמות ומיקום של תחנות תפעוליות לשם מפגש רכבות, עקיפת רכבת איטית

 • כמות מפלגים, מיקומם, סוג המפלגים שלהם השפעה רבה על מהירות הרכבת.

יתרונות המערכות

מערכות האיתות, בקרה ושליטה על מתקניהן מספקות תפעול רכבתי בטוח ויעיל:

 • סוגי סימנורים ומיקומם לאורך המסילות

 

 • האם יש צורך במערכת כפולה של סימנורים, משני צידי המסילה?

 

 • מערכת Automatic Train Protection) ATP)

 

 • מערכת אוטומטית לנעילת מסלולים

 

 • מערכת Automatic Train Operation) ATO)

 

 • מרכז בקרה ושליטה – אפיון כמות עמדות העבודה הנדרשות, אפיון תחומי אחריות של בעלי התפקידים.

bottom of page