top of page

אפיון קווי שירות ותדירות רכבות

איך מאפיינים?

נקודת המוצא לאפיון קווי השירות היא ניתוח מקצועי של תחזיות לביקוש נוסעים ולביקוש מטענים. מכאן, ניתן להגדיר בצורה מושכלת כל קו שירות רכבתי, מטענים או נוסעים, כאשר קו השירות יכול להיות בעל מאפיינים שונים ומגוונים:

  • מהן תחנות המוצא והיעד של הקו?

  • מהן תחנת המוצא של הקו ותחנת היעד?

  • האם קו השירות בעל אופי בינעירוני מהיר או עם עצירות ביניים? במקרה של רכבת מטענים, עצירות ביניים משמשות להורדה והוספת קרונות, זה לעומת רכבת בעל הרכב קרונות לא משתנה בין המוצא ליעד.

  • רשת המסילות מאפשרת מספר חלופות למסלולי רכבות ולכן יש לקבוע מהו מסלול נסיעת הרכבת, כך שיתאים לביקוש ולמגבלות התשתית.

  • לכל קו שירות מוגדרים סוג הקרונות והקטרים, כמות הקרונות והקטרים, קיבולת כל רכבת במונחי כמות נוסעים או טון מטען.

  • הגדרה של תדירות הרכבות בכל קו שירות.

דוגמא לאפיון קווי שירות

2-3.jpg
bottom of page