top of page

תכנית אב ברשת תחבורה

ארצית/מטרופולינית

אידיאל התכנון

תכנון אסטרטגי לטווח זמן ארוך מבוסס על תכנית אב, אשר בוחנת את צרכי התפעול והשירות בראייה כוללת של רשת מסילות ארצית, רשת תחבורה בכלל המטרופולין וכו'. לאחר ניתוח הביקושים, אם זה להובלת מטענים או להסעת נוסעים, או שניהם, ניתן להגדיר את אופי קווי השירות ברשת התחבורה, תדירות הקווים, אילו תשתיות נדרשות ועוד.

חברת  INT.TRANS  שמה דגש על פיתוח מתודולוגיות, אשר מחד הינן מותאמות לכל מקרה, ומאידך המתודולוגיה מציאותית ומעשית.

תהליך לדוגמא

קיבוץ תחנות לפי מיקום גיאוגרפי

תחזית נסיעות ברכבת במטריצת תחנת מוצא/יעד

תחזית נסיעות ברכבת לפי קבוצות תחנות

ניתוח התחזית לפי מוצא ויעד עיקריים

סקירת תכניות תפעוליות קיימות

הנחות ראשוניות לתשתית המסילות הנדרשת

תכנון ראשוני של שירות  הרכבות לשנת X

דוגמא למתודולוגיה

הכנת תחזית
נוסעים מעודכנת

עדכון מדיניות השירות
לשנת x

bottom of page